Thứ sáu, 01/06/2012 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Rails và nginx với Passenger trên Ubuntu


Giới thiệu

Ruby on Rails là một ứng dụng cung cấp cho các nhà phát triển web một khuôn khổ để nhanh chóng tạo ra nhiều ứng dụng web khác nhau và nginx là một phần mềm web server nhẹ, hiệu suất cao. Hai chương trình có thể dễ dàng được cấu hình để hoạt động rất tốt cùng nhau trên một server riêng ảo khi được cài đặt thông qua Phusion Passenger.

Bạn có thể chạy hướng dẫn này trên VPS của bạn với quyền là user có quyền sudo. Bạn có thể xem cách cài đặt tại đây: Cài đặt server Ubuntu

Bước một— Cài đặt Ruby với RVM

Trước khi làm bất kỳ điều gì khác, ta nên chạy cập nhật nhanh đảm bảo rằng tất cả các gói ta download server ảo của bạn đều được cập nhật:

sudo apt-get update

Sau khi hoàn tất, ta có thể bắt đầu cài đặt RVM, Ruby Version Manage, trên VPSr của ta . Đây là một chương trình tuyệt vời cho phép bạn sử dụng nhiều version Ruby trên một hệ thống; tuy nhiên, trong trường hợp này, ta sẽ chỉ sử dụng nó để cài đặt version mới nhất của Ruby trên server .

Để cài đặt RVM, hãy mở terminal và nhập lệnh sau:

curl -L get.rvm.io | bash -s stable

Sau khi cài đặt xong, hãy tải RVM.

source ~/.rvm/scripts/rvm

Để hoạt động, RVM có một số phần tử phụ thuộc riêng cần được cài đặt. Bạn có thể thấy Đây là kết quả :

rvm requirements

Trong văn bản mà RVM hiển thị cho bạn, hãy tìm đoạn này.

Additional Dependencies:
# For Ruby / Ruby HEAD (MRI, Rubinius, & REE), install the following:
  ruby: /usr/bin/apt-get install build-essential openssl libreadline6 libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt-dev autoconf libc6-dev ncurses-dev automake libtool bison subversion

Chỉ cần làm theo hướng dẫn để hệ thống của bạn được cập nhật với tất cả các phụ thuộc .

rvmsudo /usr/bin/apt-get install build-essential openssl libreadline6 libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt-dev autoconf libc6-dev ncurses-dev automake libtool bison subversion

Bước hai — Cài đặt Ruby

Khi bạn đang sử dụng RVM, việc cài đặt Ruby rất dễ dàng.

rvm install 1.9.3

Ruby hiện đã được cài đặt. Tuy nhiên, vì ta đã truy cập nó thông qua một chương trình có nhiều version Ruby, ta cần yêu cầu hệ thống sử dụng 1.9.3 theo mặc định.

rvm use 1.9.3 --default

Bước ba — Cài đặt RubyGems

Bước tiếp theo đảm bảo ta có tất cả các thành phần cần thiết của Ruby on Rails. Ta có thể tiếp tục sử dụng RVM để cài đặt đá quý; gõ dòng này vào terminal .

 rvm rubygems current

Bước bốn — Cài đặt Rails

Khi mọi thứ đã được cài đặt xong, đã đến lúc cài đặt Rails.

Để bắt đầu, hãy mở terminal và nhập:

gem install rails

Quá trình này có thể mất một lúc, hãy kiên nhẫn với nó. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ cài đặt Ruby on Rails trên server ảo của bạn .

Sau khi hoàn tất, bạn đã cài đặt xong Ruby on Rails và đã đến lúc kết nối nó với nginx

Bước năm — Cài đặt hành khách

Passenger là một cách hiệu quả và dễ dàng để triển khai Rails trên nginx hoặc apache. Trong trường hợp này, ta sẽ chạy cài đặt nginx.

Sau khi Ruby on Rails được cài đặt, hãy tiếp tục và cài đặt hành khách.

gem install passenger 

Bước sáu — Cài đặt nginx

Đây là nơi mà Passenger thực sự tỏa sáng. Khi ta đang tìm cách cài đặt Rails trên server nginx, ta chỉ cần nhập thêm một dòng vào terminal:

rvmsudo passenger-install-nginx-module

Và bây giờ Hành khách tiếp quản.

Trước tiên, hành khách kiểm tra xem tất cả các bộ phận phụ thuộc cần thiết để hoạt động đã được cài đặt hay chưa. Nếu bạn thiếu bất kỳ phần nào, Passenger sẽ cho bạn biết cách cài đặt chúng, bằng trình cài đặt apt-get trên Ubuntu.

Sau khi bạn download bất kỳ phần phụ thuộc nào bị thiếu, hãy khởi động lại cài đặt. Nhập: customer-install-nginx-module vào dòng lệnh.

Hành khách cung cấp cho user sự lựa chọn giữa cài đặt tự động hoặc tùy chỉnh. Nhấn 1 và enter để chọn cài đặt được khuyến khích , dễ dàng.

Bước bảy — Bắt đầu nginx

Hành khách sẽ mất khoảng năm đến mười phút để cài đặt, cấu hình và tối ưu hóa nginx với Ruby on Rails.

Sau khi hoàn tất, nó sẽ cho bạn biết về những thay đổi được thực hiện đối với file cấu hình nginx và cách triển khai ứng dụng Ruby on Rails trên server ảo của bạn.

Bước cuối cùng là bật start nginx, vì nó không tự động làm như vậy.

 sudo service nginx start 

nginx hiện đã được bật. Bạn có thể thấy màn hình “Chào mừng bạn đến với nginx” thú vị trong trình duyệt của bạn nếu bạn trỏ nó về phía http: // youripaddress /

Bước 8 — Kết nối Nginx với Dự án Rails của bạn

Khi bạn đã cài đặt xong rails, hãy mở file cấu hình nginx

sudo nano /opt/nginx/conf/nginx.conf

Đặt folder root thành folder công khai của dự án rail mới của bạn.

Cấu hình của bạn sau đó sẽ trông giống như sau:

server { 
listen 80; 
server_name example.com; 
passenger_enabled on; 
root /var/www/my_awesome_rails_app/public; 
}

(* NB — để tạo dự án rail mới của bạn, hãy làm theo các bước sau:
  • Cài đặt NodeJs nếu bạn chưa có:
    sudo apt-get install nodejs
  • Tạo ứng dụng rail mới của bạn trong folder bạn muốn :
    rails new my_awesome_rails_app

Bởi Etel Sverdlov

Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt nginx trên CentOS 6 với yum
2012-05-22